230906 banner

 

Vào ngày 24 tháng 8 năm 2023, USCIS đã công bố nội dung cập nhật cho Chương 7 của Sổ tay Chính sách, mở rộng khả năng đủ điều kiện CSPA cho trẻ em với tư cách là người phụ thuộc của cha mẹ đang tìm kiếm thẻ thường trú.

Vào ngày 14 tháng 2 năm 2023, USCIS đã cập nhật Sổ tay Chính sách để làm rõ rằng họ sẽ coi số thị thực là “có sẵn” để tính tuổi của trẻ theo các điều khoản của Đạo luật Bảo vệ Tình trạng Trẻ em (CSPA) như được phản ánh trong Ngày nộp hồ sơ của Bộ Ngoại giao (“Bảng B”) Bản tin thị thực. CSPA được ban hành để bảo vệ trẻ em phụ thuộc khỏi mất khả năng có được thẻ thường trú nếu chúng bước sang tuổi 21 hoặc “bị quá tuổi”. Để đủ điều kiện được CSPA bảo vệ, tuổi sinh học của trẻ phụ thuộc tính đến ngày có thị thực, trừ đi số ngày đơn xin cấp thị thực nhập cư của cha mẹ chúng đang chờ xử lý, phải nhỏ hơn 21. Người nộp đơn có một năm để thực hiện các biện pháp tìm kiếm thẻ thường trú sau khi nộp Đơn I-485 như Điều chỉnh Tình trạng, thanh toán hóa đơn phí thị thực nhập cư, nộp đơn DS-260 hoặc sử dụng các phương pháp khác. USCIS đã cập nhật Sổ tay Chính sách của họ vào ngày 14 tháng 2 năm 2023, để ưu tiên những trẻ em có cha mẹ đã chấp thuận đơn xin cấp thị thực nhập cư nhưng không thể đảm bảo khả năng đủ điều kiện của chúng do tồn đọng thị thực. Dựa trên Bảng B của tháng cụ thể USCIS sẽ chấp nhận Đơn đăng ký Điều chỉnh Trạng thái, điều này sẽ được làm rõ khi tình trạng sẵn có của thị thực Bảng B trong Bản tin Thị thực của Bộ Ngoại giao khi tính toán khả năng đủ điều kiện CSPA.

USCIS đã công bố các bản sửa đổi Sổ tay Chính sách bổ sung vào ngày 24 tháng 8. Chính sách có hiệu lực trước ngày 14 tháng 2 năm 2023, có thể đã ngăn cản một số trẻ em phụ thuộc nộp đơn xin Điều chỉnh Tình trạng do không có thị thực theo Ngày hành động Cuối cùng (“Bảng A”) của Bản tin Thị thực. Ngoài ra, một số trẻ em có thể đã chọn không nộp đơn vì độ tuổi tính theo CSPA của chúng vượt quá 21, khiến chúng tin rằng mình không đủ điều kiện để điều chỉnh trạng thái.

Với chính sách mới, USCIS đã làm rõ rằng bản cập nhật chính sách ngày 14 tháng 2 năm 2023 được coi là một ‘tình huống bất thường’. USCIS có thể dựa vào chính sách này để bào chữa cho việc người phụ thuộc không tìm cách để xin thị thực nhập cư. USCIS có thể bỏ qua việc người nộp đơn Điều chỉnh Tình trạng không tìm cách xin được thường trú nếu họ đã dựa chính xác vào chính sách trước đó để không nộp đơn xin Điều chỉnh Tình trạng, nhưng hiện đủ điều kiện để được bảo vệ CSPA theo chính sách mới. USCIS cũng tuyên bố rằng họ sẽ coi những người nộp đơn đã đáp ứng yêu cầu xin cấp thị thực nếu họ nộp đơn xin Điều chỉnh Tình trạng trước ngày 14 tháng 2 năm 2023 và nếu đơn đó được nộp trong vòng một năm kể từ khi có thị thực dựa trên Biểu đồ A như đã nêu trong chính sách trước đó.

Việc xác định và tính toán CSPA có thể nhiều phức tạp, đòi hỏi phải có kiến ​​thức chuyên môn về luật nhập cư. Do không có cách giải thích theo quy định đối với luật này, những cá nhân có thắc mắc về CSPA và khả năng áp dụng của nó đối với trường hợp của nhà đầu tư nên tìm kiếm sự hướng dẫn từ cố vấn nhập cư có kinh nghiệm.

vicodeco an toan dinh cu ft1

5/5 (1 Review)