230908 banner

Vào ngày 18 tháng 7 năm 2023, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã công bố một bản cập nhật về cách tiếp cận khả năng cấp thị thực để quản lý các đơn tồn đọng Mẫu I-526, Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư nước ngoài, như một phần trong nỗ lực cải thiện hiệu quả trong quá trình xử lý.

Thông báo được đưa ra khi USCIS đang xem xét kỹ lưỡng về thời gian xử lý kéo dài đối với các trường hợp EB-5. Cách tiếp cận này ưu tiên phân bổ các đơn bảo lãnh cho các nhà đầu tư có thị thực có sẵn hoặc thị thực sẽ sớm có. Văn phòng Nhà đầu tư Định cư USCIS (IPO) quản lý đơn I-526 còn tồn đọng thông qua việc “xếp hàng”, xem xét các yếu tố như tình trạng sẵn có của thị thực và đánh giá dự án. Hàng đợi của quy trình công việc thường được quản lý theo thứ tự nhập trước, xuất trước (FIFO) khi có hoặc sắp có thị thực.

Có hiệu lực từ ngày 18 tháng 7 năm 2023, IPO sẽ triển khai một phương pháp mới để xử lý các đơn yêu cầu. Cách tiếp cận này liên quan đến việc nhóm các đơn yêu cầu theo doanh nghiệp thương mại mới (NCE) có ngày nộp đơn vào hoặc trước ngày 30 tháng 11 năm 2019. Những đơn yêu cầu này sẽ được xếp vào hàng đợi quy trình công việc trong đó dự án đã được xem xét và có hoặc sắp có thị thực

    • Hàng đợi đầu tiên là các đơn I-526 chưa có sẵn thị thực và đang chờ thị thực.
    • Hàng đợi thứ hai là các đơn I-526 sẽ sớm có hoặc đã có sẵn thị thực nhưng Văn phòng Nhà đầu tư Định cư (IPO) chưa xem xét qua hồ sơ dự án.
    • Hàng đợi thứ ba là các đơn I-526 đã có sẵn hoặc sắp có thị thực và đã được IPO xem qua hồ sơ dự án.

Mặc dù USCIS chưa tuyên bố điều này một cách rõ ràng, nhưng hàng đợi thứ ba này có thể sẽ được ưu tiên hơn hai hàng đợi còn lại vì đã có sẵn thị thực và dự án đã được phê duyệt trước đó trong các đơn I-526 khác.

USCIS cam kết giảm thời gian hoàn thành và tồn đọng đơn I-526 và đã xác định rằng cách thức này đối với phương pháp tiếp cận khả dụng của thị thực sẽ giúp cơ quan đạt được mục tiêu này.vicodeco an toan dinh cu ft1

5/5 (2 Reviews)