230227 shortnews CANADA

 

Thời gian xử lý các đơn đăng ký theo diện nhập cư kinh tế, nhân đạo, người tị nạn và người chăm sóc như sau:

Loại đơn Thời gian xử lý hiện tại So với tháng 1 năm 2023
Canadian Experience Class (CEC)
online via Express Entry
16 tháng Giảm 4 tháng
Caregivers:

– Home Child Care Provider Pilot

– Home Support Worker Pilot

Kinh nghiệm 24 tháng trở lên: 31 tháng

Kinh nghiệm ít hơn 24 tháng: 25 tháng

Kinh nghiệm 24 tháng trở lên: tăng 2 tháng

Kinh nghiệm ít hơn 24 tháng: tăng 5 tháng

Provincial Nominee Program
online via Express Entry
11 tháng Giảm 1 tháng
Non-Express Entry PNP 21 tháng Không đổi
Self-employed persons (Federal) 43 tháng Tăng 2 tháng
Federal Skilled Worker Program (FSWP)
online via Express Entry
31 tháng Tăng 1 tháng
Federal Skilled Trades Program (FSTP) 70 tháng Tăng 7 tháng
Atlantic Immigration Program 23 tháng Không đổi
Quebec skilled worker 19 tháng Không đổi
Quebec business class 67 tháng Tăng 1 tháng
Start-up visa 33 tháng Tăng 1 tháng
Humanitarian & Compassionate 26 tháng Giảm 1 tháng
Refugees
Government assisted and Privately sponsored
Phụ thuộc vào quốc gia của bạn Phụ thuộc vào quốc gia của bạn
Protected persons and convention refugees (in Canada) 22 tháng Tăng 3 tháng

Dữ liệu này được lấy từ Chính phủ Canada, vào ngày 1 tháng 2 năm 2023. Do đó, nó có thể thay đổi trên trang web do các bản cập nhật mới.

vicodeco an toan dinh cu ft1

 

5/5 (2 Reviews)