USCIS and US Passport MYPROGRESS 230724

Ngày 12/7/2023, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã ra thông báo mở rộng myProgress (trước đây được biết đến là thời gian xử lý hồ sơ được cá nhân hóa) đối với mẫu I-765, Đơn xin giấy phép lao động và mẫu I-131, Đơn xin giấy phép thông hành nhằm quản lý hồ sơ của các nhà đầu tư.

MyProgress cho phép đương đơn truy cập vào tài khoản online và kiểm tra các mốc thời gian chờ đợi được cá nhân hóa, bao gồm cả những quyết định cuối cùng về trường hợp của họ.

Ngoài các đơn I-765 và đơn I-131, myProgess vẫn có thể kiểm tra được tình trạng các đơn khác như là: mẫu N-400, Đơn xin Nhập tịch, mẫu I-90, Đơn xin Thay Thẻ Thường Trú Nhân hoặc mẫu I-130, Đơn xin Bảo lãnh người thân nước ngoài tùy vào nhu cầu nộp đơn của các đương đơn.

Bằng cách nộp đơn dưới hình thức online, MyProgress sẽ luôn hiển thị thời gian chờ dự kiến và có ba thời điểm quan trọng để đương đơn nhận biết khi các mốc này được hoàn thành.

    • Xác nhận đơn đã được nhận.
    • Lịch hẹn lăn tay (nếu có) đã được hoàn thành.
    • Quyết định về các đơn đã nhận đang chờ xét duyệt.

Nhìn chung, các đương đơn vẫn cần tham khảo thời gian xử lý hồ sơ trung bình trên website của USCIS trước khi muốn gửi yêu cầu được xem xét hồ sơ vì hồ sơ bị vượt quá khung thời gian xử lý bình thường.

Nguồn: Sở Di Trú Mỹ

vicodeco an toan dinh cu ft1

0/5 (0 Reviews)