Hướng dẫn đăng ký thường trú nhân theo chương trình Express Entry Canada ngày 21 tháng 7 năm 2021 của bộ trưởng MARCO E. L. MENDICINO
 
– Kết quả: vòng gửi thư mời đăng ký thường trú nhân
– Đối tượng: ứng viên từ chương trình đề cử tỉnh bang đủ điều kiện cho vòng thư mời này.
– Chương trình đề cử tỉnh bang
– Số lượng thư mời được phát hành: 462
– Thứ hạng đáp ứng để được mời nộp đơn xin PR: hạng 462 hoặc hơn
– Ngày và giờ bắt đầu tính để nộp đơn: 21 tháng 7 năm 2021 lúc 13:01:45 UTC
– Điểm CRS của ứng viên xếp hạng thấp nhất được mời: 734
 
Quy định
Nếu có nhiều hơn một ứng viên có điểm thấp nhất thì hồ sơ cuối cùng sẽ dựa trên ngày và thời gian mà ứng viên nộp hồ sơ Express Entry.
 
Bộ trưởng bộ quốc tịch và nhập cư, theo đoạn 10.3 (1) (i) a và (j) b của Đạo luật Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư, đưa ra phụ lục Hướng dẫn của Bộ trưởng về thư mời đăng ký thường trú nhân theo chương trình Express Entry (Ngày 21 tháng 7 năm 2021).
 
Ottawa, ngày 21 tháng 7 năm 2021
MARCO E. L. MENDICINO
Bộ trưởng bộ quốc tịch và nhập cư
 
HƯỚNG DẪN CỦA BỘ TRƯỞNG VỀ THƯ MỜI ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ NHÂN THEO CHƯƠNG TRÌNH EXPRESS ENTRY (Ngày 21 tháng 7 năm 2021)
 
Giải thích
Các định nghĩa sau đây được áp dụng trong các Hướng dẫn này
1/Người nước ngoài đủ điều kiện
Nghĩa là một người nước ngoài đạt được những điều kiện trong nhóm Express Entry được quy định trong hướng dẫn Express Entry.
2/ Hướng dẫn cho chương trình Express Entry
Có nghĩa là hướng dẫn của bộ trưởng về chương trình Express Entry, được công bố trên các trang thông báo của Canada, phần I, vào ngày 1 tháng 12 năm 2014, và các điều khoản đã được sửa đổi theo thời gian.
3/ Xếp hạng cụ thể
Nghĩa là (a) cho một nhóm được đề cập trong bất kỳ khoản nào trong các khoản từ 2 (a) đến (c) của Hướng dẫn Express Entry, xếp hạng chỉ được thực hiện trong số những người nước ngoài đủ điều kiện được mời nộp đơn trong nhóm đó;
Và (b) đối với nhóm được đề cập trong khoản 2 (d) của hướng dẫn đó, xếp hạng chỉ được dùng cho những người nước ngoài đủ điều kiện là thành viên của nhóm đó.
4/ Thư mời
Có nghĩa giống như phần 1 của hướng dẫn Express Entry
5/ Thư mời – thời gian
Thư mời có thể được cấp theo hướng dẫn của bộ trưởng trong khoảng thời gian bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2021 và kết thúc vào ngày 22 tháng 7 năm 2021
6/Thư mời – số lượng
Số lượng thư mời được cấp theo nhóm (cột 1), số lượng thư mời (cột 2) theo bảng dưới:
 
Các nhóm và Số lượng thư mời
– Nhóm trong khoản 2(a) của hướng dẫn Express Entry (Federal Skilled Worker) Số lượng thư mời: 0
– Nhóm trong khoản 2(b) của hướng dẫn Express Entry (Canadian Experience) Số lượng thư mời: 0
– Nhóm trong khoản 2(c) của hướng dẫn Express Entry (Federal Skilled Trades) Số lượng thư mời: 0
– Nhóm trong khoản 2(d) của hướng dẫn Express Entry (Provincial nominee) Số lượng thư mời: 462
 
7/Thư mời – Xếp hạng
Thư mời được cấp cho những người có đủ điều kiện được xếp hạng như sau:
Trong trường hợp nhóm trong khoản 2(d) của hướng dẫn Express Entry, ứng viên được xếp hạng trong 462 người nước ngoài đủ điều kiện đầu tiên trong nhóm đó.
 
Như vậy những ứng viên có đề cử của tỉnh bang và có thư mời đăng ký thường trú nhân theo chương trình Express Entry sẽ được đăng ký xin thường trú nhân Canada, với số lượng thư mời được phát là 462 thư. Số điểm CRS tối thiểu tham gia là 734 điểm.
 
Bạn muốn tìm hiểu về chương trình thường trú nhân theo diện Express Entry, xin vui lòng liên hệ
#vicodeco #tuvanduhoc #tuvandinhcu #duhoccanada #dinhcucanada #dinhcumy #dinhcubodaonha
——–
Website: https://vicodeco.net
Điện thoại: (028) 22 357 777
Địa chỉ: G2, 40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
5/5 (1 Review)