eb5 1 240223

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xuất bản Bản tin Thị thực tháng 3 năm 2024. Đối với các trường hợp EB-5, ngày ưu tiên của Bảng A cho các loại thị thực “dành riêng” mới dành cho khu vực nông thôn, khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao và các dự án cơ sở hạ tầng có sẵn theo Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 (RIA) vẫn được áp dụng cho tất cả các quốc gia. Đối với các trường hợp Đơn I-526 trước RIA trong danh mục EB-5 không được dành riêng, tình trạng tồn đọng thị thực theo Bảng A của Bản tin Thị thực vẫn tiếp tục xảy ra đối với những nhà đầu tư sinh ra ở Trung Quốc (với ngày ưu tiên là ngày 15 tháng 12 năm 2015) và Ấn Độ ( với ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 12 năm 2020).

Điều quan trọng là Bộ Ngoại giao trước đó đã chuyển ngày ưu tiên của Bảng B trong danh mục EB-5 không hạn chế sang ngày 1 tháng 1 năm 2017 đối với Trung Quốc và ngày 1 tháng 4 năm 2022 đối với Ấn Độ. Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã cho phép nộp đơn chuyển đổi tình trạng (AOS) theo Mẫu I-485 bằng Bảng B của Bản tin Thị thực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2023. Vào ngày 12 tháng 2 năm 2024, USCIS thông báo rằng người nộp đơn nộp Mẫu đơn I-485 vào tháng 3 năm 2024 phải sử dụng Bảng A của Bản tin Thị thực tháng 3 năm 2024 và do đó sẽ không cho phép nộp hồ sơ AOS đối với diện visa dựa trên việc làm theo Bảng B của Bản tin Thị thực. Do đó, những người nộp đơn EB-5 sinh ra ở Trung Quốc hoặc Ấn Độ và đủ điều kiện nộp AOS dựa trên Bảng B phải nộp Mẫu I-485 không muộn hơn ngày 28 tháng 2 năm 2024, để USCIS nhận được trước ngày 29 tháng 2 , 2024. Không rõ khi nào USCIS sẽ cho phép nộp hồ sơ AOS theo Bảng B một lần nữa, vì quyết định này dựa trên việc sử dụng thị thực của Bộ Ngoại giao và USCIS.

Bộ Ngoại giao cập nhật Bản tin Thị thực mỗi tháng và sau đó USCIS xác định liệu họ có cho phép nộp hồ sơ AOS theo Bảng B trong các loại thẻ xanh dựa trên gia đình và việc làm hay không. Người nộp đơn xin AOS phải kiểm tra Bản tin thị thực và trang web USCIS mỗi tháng để biết liệu hồ sơ Bảng B có sẵn hay không.

5/5 (1 Review)