Bạn có thể đủ điều kiện để được cấp giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) nếu bạn tốt nghiệp từ một trường học trong danh sách được chính phủ chỉ định (DLI) và muốn tạm thời ở lại Canada để làm việc.

Chỉ tốt nghiệp từ các trường trong danh sách DLI không khiến bạn hoàn toàn đủ điều kiện nhận PGWP. Bạn cần phải kiểm tra danh sách DLI để biết những trường nào có các chương trình học đủ điều kiện nhận PGWP.

Thời gian học online bên ngoài Canada do dịch bệnh có được tính vào PGWP?

Bạn có thể hoàn thành tối đa 100% việc học của mình trực tuyến từ bên ngoài Canada.

Tất cả thời gian bạn học trực tuyến từ bên ngoài Canada từ đầu năm 2020 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, được tính vào thời lượng của PGWP.

0/5 (0 Reviews)